چهارشنبه، آذر ۱۱

قتل عام درختان با تبر تعصب!درختهای مزار سر برخاک فروافکنده اند. کمرهایشان خم از تبر ناجوانمردی.
برگهایشان لرزان از پاییز بیداد در سحرگاه 5 آذرماه.
اینجا گورستان بهاییان مرودشت است در اطراف شیراز. پگاه روز 5 آذر ماه، بهاییانی که برای سرزدن به خاک بستگان خویش به گلستان جاوید مرودشت، پا گذاردند با این مناظر دلخراش روبرو شدند. 250 اصله درخت و نهال که با تلاش و شوق بهاییان این محل کاشته شده بود، با تبر و اره برقی قطع شده بود.
این گورستان برای دیگر بار در این روز پاییزی مورد هجوم افراد ی ناشناس قرار گرفت. پیش از این نیز حدود یک سال و نیم گذشته،یورشی به این منطقه صورت گرفت.
چندیست که حمله به گورستان بهاییان ایران شدت یافته است. این یورشهای شبانگاهی تا به حال گلستان جاوید های نجف آباد، قائم شهر، سمنان، تهران ، ساری و مرودشت و ...را در برگرفته است اما هر روز بر دامنه تخریبش می افزاید.
شکایات و تظلمهای شهروندان بهایی ایران که همیشه به صورت قانونی و رسمی انجام می گیرد، توسط مسئولین ایران به بوته فراموشی سپرده می شود و با گذر زمان برشدت محرومیتها و آزارها افزوده می گردد.
عجب آنست که این بیدادها تنها دامن زندگان را نمی گیرد؛ بلکه حقوق مردگان بی زبان را هم پایمال می کند.

هیچ نظری موجود نیست: