شنبه، اسفند ۲۸

هفت سین عشق "رها ثابت" در نوروز 90هفت سین عشق را می توان در این دخمه نمور و نیمه تاریک در سرمای سوزناک ایام آخر سال به برکت دعای سحر و رازو نیاز هنگامه افطار عاشقان آموخت:
می بینی که ایشان چون سر سجود به ستایش حق می گذارند چنان به رحمانیت او سقایت می شوند که از آب کوثر بیان حقیقت سرور می یابند .آنگاه به شکرانه این نعمت چنان به سماع می آیند که جمیع ذرات کائنات از جنبششان به جوش و خروش می آید. انگار نه انگار که ستم سدره وجودشان را مدتهاست که ناجوانمردانه تهدید می کند خود را چنان سزاوار سنان می دانند که گویی از ازل حقیقت وجودشان را از بهر ایثار آفریده اند تا ببخشند و بسوزندو روشنی ببار آورند. سعادت را در نیستی مطلق یافته اند و سودایی جز مستی از سکر سینای محبوب ندارند. صیامشان رزق و روزی عالمیان است و عیدشان شفاعت حیات روحانی از برای ارواح نفوسی که حقیقت ایشان را در تلائلو عظمت کبریایی او نظاره می کنند.
رها 22/12/89

هیچ نظری موجود نیست: