دوشنبه، فروردین ۲۱

دستگیری صریر صادقی، شهروند بهایی ساکن کرجبه گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، روز شنبه 19 فروردین ماه 91، صریر صادقی، شهروند بهایی ساکن کرج، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان و در منزل خود بازداشت شد.
بازداشت وی با حکم جلبی از دادستانی شیراز صورت گرفته است و به نظر می رسد دستگیری او در ادامه بازداشتهای گسترده شهروندان بهایی شیراز در دو ماه اخیر بوده است. از وضعیت کنونی وی و محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست.
در 14 بهمن ماه 90، نیروهای امنیتی شیراز به منزل 30 تن از شهروندان بهایی یورش بردند و 12 نفر را بازداشت کردند. این افراد در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری شده اند. در روزهای پایانی سال نیز به خانه تعدادی دیگر از بهاییان شیراز یورش برده شد و عده ای دیگر دستگیر شدند.
حکم جلب افراد از دادستانی شهری دیگر مدتی ست در ارتباط با شهروندان بهایی آغاز شده است. چندی پیش نیز دو تن از شهروندان بهایی اصفهان به نامهای فرهود اشتیاق و آیه انوری را با حکم دادستانی مشهد بازداشت کردند و پس از چند روز برای بازجویی و حبس به زندان مشهد منقل کردند.

هیچ نظری موجود نیست: