چهارشنبه، تیر ۱۷

بنامانی در لباس گمنامیچندی پیش نامه هایی برای برخی از دانشجویان و مسئولین دانشگاه علمی ایمیل شده است. بر پای این ایمیل تهدید آمیز، امضای " سربازان گمنام امام زمان" رقم خورده و در آن مسئولین این دانشگاه و حتی یاران ایران( 7 مدیر جامعه بهایی ایران که بیش از یک سال بدون حکم در اوین به سر می برند)به اعدام انقلابی تهدید شده اند. در این نامه که حتی از نظر جمله بندی ناقص و نامفهوم است به چند نکته اشاره می شود :
1-تحقیر دانشگاه بهایی ، که با عناوینی نظیر " غیر قانونی " ،" غیر اخلاقی" و " به ظاهر دانشگاه" عنوان شده است.
2- تهمت بی اساس و بدون شاهد و مدرک ارتباط دانشگاه با اسرائیل و انگلیس و جلوه دادن یک کانون کاملا علمی به عنوان یک مرکز سیاسی.
3- تحریک و ارعاب دانشجویان و اساتید برای قطع رابطه با دانشگاه
4- تهدید مسئولین دانشگاه و حتی یاران ایران به اعدام انقلابی.
5- گمنام نامیدن عده ای که خود را قاضی و حتی مجری قضایی ایران می دانند.
اما نکته قابل توجه در اینجاست که این به ظاهر گمنامان، که وانمود می کنند گروه سازماندهی نشده و مردمی هستند و تنها عرق مذهبیشان ایشان را به چنین غیرت و تهدیدی رسانده، بر حکم قوه قضاییه تاثیر می گذارند و حتی به گفته خودشان قادرند" یاران عزیز در بند" را که هنوز پرونده شان توسط وکیل خوانده نشده، اعدام انقلابی کنند.این گونه نامه ها بیش از اینکه سبب ترس و وحشت جامعه بهایی باشد، افشا کننده هویت این افراد است که چگونه سازماندهی شده و در ارتباط با مسئولین امنیتی و قضایی کشورند.

هیچ نظری موجود نیست: