چهارشنبه، تیر ۲۴

بازداشت در قائم شهر

درتاریخ چهارشنبه 17/4/88اقای سهراب لقائی یکی از احبای قائم شهر بازداشت شدند. در دی ماه 78 بدنبال حملات پی در پی به منازل بهائیان قائم شهر منزل اقای سهراب لقائی نیز مورد حمله وبازرسی مامورین اطلاعات قرار گرفت وکتب وعکسها وکامپیوتر وتمام انچه که در ارتباط با اعتقادات دینی این خانواده بود ضبط شد در تاریخ چهارشنبه هفدهم تیر ماه ساعت چهار بعدازظهر یکی از مامورین بدون انکه خود را معرفی نمایدبرای بازداشت اقای سهراب لقائی به منزل ایشان مراجعه مینماید وچون خانواده اظهار میدارند ایشان در مغازه هستند به انجا مراجعه نموده وبدون ارائه حکم ومعرفی خود که نماینده کدام ارگان میباشد اقای سهراب لقائی را بازداشت مینمایند .پس از گذشت یک هفته از بازداشت، نامبرده هیچ تماس تلفنی ویا ملاقاتی با خانواده نداشته اند.

هیچ نظری موجود نیست: