جمعه، مرداد ۲

هم صدا با مردم ایراندر سایت خبری جامعه بهایی چنان می خوانیم:
«از حقّ ميطلبيم نور انصاف و آفتاب عدل را از سحاب تيره غفلت نجات بخشد و ظاهر فرمايد. هيچ نوری بنور عدل معادله نمی نمايد آنست سبب نظم عالم و راحت امم .» - حضرت بهاالله

دوستداران مردم ايران در بيش از ۱۰۵ شهر در اطراف جهان، روز ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۹ ( ۳ مرداد ۱۳۸۸) را به عنوان روز عمل و اقدام جهانی «براى درخواست حرمت به حقوق انسانى مردم ايران و ابراز همبستگى بين المللى با جنبش حقوق مدنى در ايران» برگزيده اند. اين اقدام به گفته سازمان دهندگان آن «یک همکارى غير حزبى افراد و نهادهاى حقوق بشر» خوانده شده است. جزئيات مربوط به انگيزه و اهداف اين اقدام را در http://united4iran.com می توان دید.

بهائيان سراسرِ جهان با اين جمع فزاينده اى که خواهان تأمين و حفظ موازين بين المللى حقوق بشر براى همه ايرانيان هستند هم آوا مى شوند و صادقانه از تجمعات و گرد هم آئى هائى که بدون وابستگى حزبى براى جلب توجه به اين مسأله بشر دوستانه مهم برگزار مى شود حمايت مى کنند.
http://news.persian-bahai44.org/story/140

هیچ نظری موجود نیست: