سه‌شنبه، اسفند ۹

اخراج یاسمن فناییان از دانشگاه پیام نور ساریبه گزرارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، یاسمن فناییان دانشجوی بهایی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ساری به علت اعتقاد مذهبیش از دانشگاه اخراج شده است. این محرومیت از تحصیل، پس از اتمام ترم یک و "بر اساس بخشنامه دانشگاه" صورت گرفته است.

دانشجویان بهایی پذیرفته شده در کنکور یا با بهانه دروغین "نقص پرونده" از ورود به دانشگاه بازداشته می شوند یا پس از ورود اخراج می شوند. سیاستهای مزورانه مسئولین برای اینکه از زیر فشارهای بین المللی محرومیت از تحصیل بهاییان به در آیند، این است که همیشه تعداد معدودی را در دانشگاه نگاه دارند تا بتوانند به ادعاهای ناصحیح خود در درباره پذیرش بهاییان ادامه بدهند و به گمان خویش مخاطبان خود را بفریبند.

هیچ نظری موجود نیست: