شنبه، اسفند ۲۴

سمنان و دستورهای از بالا!!!

در تاریخ 20/12/87 مامورین اداره اماکن سمنان با حضور در محل فروشگاه خانم شمیل پیراسته
همسر آقای بهفر خانجانی) اقدام به پلمپ محل کسب ایشان نمودند جواز کسب فروشگاه لباس وی حدودا" یک هفته قبل بدون هیچ دلیل قانونی و صرفا" بعلت عقیده (بهائی بودن)با عنوان
- اسقاط صلاحیت- باطل گردید و پس از مهلت یک هفته ای این فروشگاه در روز سه شنبه 20/12/87 پلمپ شد. این در حالیست که که دلیل بستن این فروشگاه نیز صرفا – دستور از بالا – ذکر گردیده است. قابل توجه آنکه منزل این خانم تاکنون دو بار هدف پرتاپ بمب دستی یا همان کوکتل مولوتوف قرار گرفته است.همچانکه منزل مادر وی نیز یک بار مورد حمله و اصابت بمب دستی قرار گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: