چهارشنبه، اردیبهشت ۳۰

قانون، زیر پای قانون گذاران!

در تاریخ 25/10/87 مجمع روسای اتحادیه های سمنان با امضا تمامی روسای اتحادیه ها –حدودا 40 نفر-دستورالعملی را به تصویب رساند. بر اساس این دستورالعمل از تاریخ مذکور به کلیه افرادی که عقیده و مذهب خود را بهایی بنامند، جواز کسب داده نخواهد شد. این مصوبه باپیگیری و فشارهای مداوم آقای سید علیان رییس بسیج اصناف سمنان به تصویب رسید و درتضادشدید با مواد قانون اساسی قرار دارد.
مورد یاد شده توسط آقای علی اکبر صیادجو، رییس مجمع اصناف سمنان و اداره بازرگانی که مسؤلیت مطابقت مصوبات مجمع اصناف با اصول قانونی را دارند، نیز مورد تایید و حمایت قرار گرفت.
هدف از اینگونه اقدامات این است که برای اینگونه رفتار غیر انسانی وجهه قانونی ایجادکنند؛هر چند مخالف قانون اساسی و حقوق شهروندی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: