دوشنبه، خرداد ۴

ظلمی در برابر تظلم

گودرز بیدقی که در سال 1384 بعلت تحویل تظلم نامه ریاست جمهوری به مسئولین دولتی، به اتهام تبلیغ بر علیه نظام به پرداخت 2.5میلیون تومان جریمه محکوم شده بود، برای اجرای حکم به دادگاه سمنان فرا خوانده شد.لازم به ذکر است که وی در اوایل دهه 1360 چند سالی در زندان به سر برده اند.
این تظلم نامه به زمان ریاست جمهوری سید محمدخاتمی بر می گردد؛ زمانی که عده ای از بهاییان تظلم تامه ای تنظیم نموده و در ضمن آن تمام موارد نقض حقوق شهروندی بهایی را بر شمرده بودند و بسیاری از افراد جامعه بهایی به ارگانهای دولتی مراجعه نموده آن را تسلیم دست اندرکاران نمودند؛ چه که اغلب این مسئولین تا آن زمان آگاه یاناآگاه از حقوق پایمال شده 300000 شهروند ایرانی چشم پوشیده بودند و سخنی به میان نیاورده بودند.در نتیجه این اقدام چند تن از بهاییان دستگیر شده و به فاصله اندکی به صورت مشروط آزاد گردیدند و برخی دیگر به زندان منتقل شدند.
حال که4 سال و نیم از آن زمان می گذرد، ظلم دیگری بر این افرد وارد می شود. بیداد در پاسخ به دادخواهی عده ای که ایرانیند و تلاششان خدمت، آبادانی و پرورش میهن عزیزشان است .

هیچ نظری موجود نیست: