چهارشنبه، شهریور ۳۰

آزادی شکیب نصرالله و کیوان رحیمیان با قید وثیقه

روز چهارشنبه 30 شهریور ماه، شکیب نصرالله و کیوان رحیمیان ، دوتن از مدرسین بازداشت شده دانشگاه بهایی به قید وثیقه آزاد شدند.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این دو شهروند بهایی به همراه کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی در 22 شهریور ماه سال جاری و در پی احضاریه ای به دادسرای اوین، بازداشت شده بودند. هنوز دو تن دیگر در زندان اوین به سر می برند و در مجموع 9 نفر در حال حاضر به علت همکاری با این دانشگاه در زندان هستند.

دانشگاه علمی بهاییان دراواسط دهه 60 و برای جبران محرومیت بهاییان از ادامه تحصیل در دانشگاههای کشورشان توسط جامعه بهایی ایران، راه اندازی شده است. این دانشگاه خود جوش، چندین باراز سوی دولت ایران مورد یورش قرار گرفته است. آخرین بار در اول خرداد ماه سال 90 مامورین امنیتی به 39 منازل از خانه بهاییان در سراسر ایران هجوم برده و تعدادی را نیز دستگیر کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: