پنجشنبه، اردیبهشت ۳۱

هرس کردن حقوق انسانی

در ادامه تلاش وزارت اطلاعات و برخی دیگر از ارگانهای ایران، به منظور غیر فعال کردن جامعه بهایی، اعضای خادمین پیشین شهرهای" قزوین و خرم آباد"، به مانند چند شهر دیگر، به وزارت اطلاعات محل خود احضار شدند.
مقصد از دعوت این افراد امضا نمودن تعهدی بود که آنان را از انجام خدمات به جامعه بهایی ایران ممنوع می ساخت. این در حالی ست که مسئولین اداره جامعه بهایی در شهرها و نیز در کل کشور ، بنا بر دستور قوه قضاییه فعالیت خود را خاتمه بخشیدند. بنابراین آنان اعلام داشتند که از پیش از عید هیچ مسئولیت تشکیلاتی را در منطقه خود بر عهده نمی گیرند ولی به تمام فعالیتهای اعتقادی و وظایف روحانی خود ادامه خواهند داد.
اجرای مراسم و آداب دینی بر اساس مواد مندرج در قانون اساسی، قانونی تلقی می شودو در ضمن بسیاری از امور، حق طبیعی انسانی محسوب می شود و کسی اجازه ممانعت از آن را نخواهد داشت؛ حق بیان کردن و پاسخ گفتن، یادگیری و آموزش، ملاقات یکدیگر و انجام امور عام المنفعه.

هیچ نظری موجود نیست: