پنجشنبه، فروردین ۲۰

کنون ناطق خمش گردد!

روزهای دید و بازدید بود و قاه قاه. سفرکردن و رویشهای گاه گاه. اما در همین روزهای نوروز 10 فروردین هجومی به منزل بهنام روحانی فرد، یکی از بهاییان یزد می شود. مامورین اطلاعات با حکم تجسس به خانه وی می روند و پس از بازرسی خانه کامپیوتر و تعدادی سی دی را به همراه خود می برند. عیدانه وزارت اطلاعات امسال به مانند زمستان، غارت است نه چون بهار، نعمت.

هیچ نظری موجود نیست: